←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

Zwolnienie ucznia z obowiązku nauki drugie...

MarcinYcYm - zdjęcie MarcinYcYm 07 sty 2013

Witam serdecznie. Mój piętnastoletni syn ma problemy z nauką z powodu choroby w okresie niemowlęcym. Trudno przyswaja cokolwiek i uczęszcza do gimnazjum integracyjnego. Chcę zwolnić go z obowiązku nauki drugiego języka, bo uważam to za nonsens w jego przypadku. Pomimo faktu, że posiadam już sporo orzeczeń na temat jego możliwości rozwojowych i nauki, nadal mam z tym problem, bo żadne z nich nie mieści się zapisach statutu szkoły. Przejdę do pytania. Czy na podstawie zapisu ze statutu o treści:
Zwalnianie ucznia z obowiązku nauki drugiego języka obcego:

a) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca nauki na etapie gimnazjum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;


b) w przypadku ucznia, o którym mowa w § 3 ust. 28 pkt. 20) posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;


c) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

w podpunkcie a) możliwe jest zwolnienie przez dyrektora na podstawie wniosku rodziców, czy też wniosku rodziców i orzeczenia ?
Z logicznego punktu widzenia, chodzi mi o znaczenie spójnika "oraz" w tym paragrafie.
Oczywiście, najprościej byłoby "dorobić" kolejną teczkę z orzeczeniami, ale uważam, że mój syn ma już wystarczająco dużo problemów...

Z góry dziękuję za pomoc.

Marcin

Użytkownik MarcinYcYm edytował ten post 07 styczeń 2013 - 16:43
Odpowiedz