←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

kontrola pracodawcy przez PIP

ona i on - zdjęcie ona i on 22 lut 2013

Ze względu na wiele błędów popełnianych przez pracodawcę, pracownicy chcieliby zgłosić sytuację do pip, ale strach przed "wydaniem" się kto doniósł nikomu na to nie pozwala.. Czy można zaproponować firmę do kontroli nie podając swoich danych osobowych? Pomimo, iż prawo jest tu łamane na każdym kroku, każdy chce pracować...jest to duża firma a błędy pracodawcy są naprawdę rażące ! Ratunku !! :ph34r:
Odpowiedz

Jowita - zdjęcie Jowita 23 lut 2013

Informacja ze strony PIP:

Skargi i wnioski NIE MOGĄ BYĆ ANONIMOWE.
Te niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA.
Okręgowy Inspektorat Pracy może podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowej skargi lub wniosku jeżeli wynika z nich, że:
w sposób rażący naruszane są przepisy prawa pracy, w tym w szczególności występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników
istnieje znaczne prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa pracy przez organy lub pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Każda skarga wpływając do OIP jest rejestrowana i winna być załatwiona w ciągu 30 dni. W szczególnych przypadkach termin jej rozpatrzenia może być przedłużony o czym skarżący się jest powiadamiany oddzielnym pismem.

Kontrolujący obowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji osobie skarżącej się o sposobie jej załatwienia, lub w jakim zakresie została przesłana do innego organu w celu dalszego jej rozpatrzenia.

NAZWISKA OSÓB SKARŻĄCYCH I ICH ADRESY STANOWIĄ TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ I NIE SĄ UJAWNIANE. Na życzenie osoby składającej skargę, jej nazwisko może być ujawnione podczas czynności kontrolnych za jej wcześniejszą pisemną zgodą. Taka sama procedura dotyczy wniosków.

Podstawy prawne:

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu." § 1 art. 221 k.p.a.

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości". § 1 art. 223 k.p.a.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych". § 1 art. 225 k.p.a.
Odpowiedz