←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Przestępstwo zgwałceniaArt. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Przez gwałt rozumie się doprowadzenie innej osoby (zarówno mężczyzny jak i kobiety) przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego. Obcowanie płciowe obejmuje swoim zakresem typowe stosunki seksualne, ale również inne zachowania realizowane przez kontakt cielesny sprawcy i pokrzywdzonego mające służyć zaspokojeniu popędu płciowego.
Doprowadzenie osoby do obcowania płciowego w wyniku przemocy obejmuje każde działanie zmierzające do fizycznego przełamania oporu. Fakt zaś stosowania „małej” czy „dużej” przemocy nie ma istotnego znaczenia w ocenie tego, czy przemoc nastąpiła.
Groźba bezprawna, o której mowa jest w komentowanym przepisie a której dokładne określenie znajduje się w art. 115 § 12 kk, obejmuje zarówno groźbę karalną jak i groźbę spowodowania postępowania lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczających czci zagrożonego lub jego najbliższych.
Immanentną cechą podstępu jest wprowadzenie innej osoby w błąd lub wykorzystanie błędu.
Ów podstęp może polegać bądź na stosowaniu takich pozorów, w których osoba pokrzywdzona wyraża zgodę na czyn nierządny, na który nie wyraziłaby zgody, gdyby nie była wprowadzona w błąd, bądź też na zabiegach doprowadzających osobę pokrzywdzoną do stanu, w którym nie ma pełnego rozeznania tego co czyni, albo nie może stawiać oporu. W każdym razie, podstęp wyłącza lub w znacznym stopniu ogranicza wolę pokrzywdzonej przeciwstawienia się zamierzonemu doprowadzeniu jej w ten sposób przez sprawcę do poddania się czynowi nierządnemu. Nie stanowi jednak takiego podstępu nakłanianie pełnoletniej, znającej działanie alkoholu kobiety do picia napojów alkoholowych, chociażby nakłaniający miał na celu odbycie z odurzoną alkoholem stosunku płciowego. Nie będzie też stanowić takiego podstępu np. oszukańcze przyrzeczenie małżeństwa lub tym bardziej oszukańcze przyrzeczenie materialnej rekompensaty za poddanie się czynowi nierządnemu.

Nie każda ingerencja w narządy płciowe innej osoby, poprzedzona użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, musi pociągnąć za sobą dla sprawcy takiego zachowania odpowiedzialność karną na podstawie art. 197 § 2 kk, warunkiem bowiem niezbędnym do wypełnienia znamion tego czynu, jest również i to, by zachowanie sprawcy miało „charakter seksualny”, to jest wiązało się z jakąś formą zaspokojenia lub pobudzenia popędu płciowego.

§2 komentowanego artykułu wprowadza pojęcie innej czynności seksualnej. W orzecznictwie przyjmuje się, że „inna czynność seksualna”, w rozumieniu art. 200 § 1 kk (a także w rozumieniu art. 197 § 2 kk oraz art. 198 i 199 kk), to takie zachowanie, nie mieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary.

§ 4 komentowanego przepisu określił typ kwalifikowany przestępstwa zgwałcenia – zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem. W judykaturze i doktrynie wskazuje się następujące kierunki interpretacyjne szczególnego okrucieństwa zgwałcenia:
a) znacznej dolegliwości fizycznej lub następstw czynu w psychice ofiary jako skutków przestępstwa zgwałcenia;
B) zastosowania przez sprawcę środków, których intensywność jest nadmierna i nie pozostaje w proporcji do stawianego przez ofiarę oporu;
c) działania mającego na celu nie tylko doprowadzenie do zbliżenia płciowego, ale nadto zmierzającego do poniżenia ofiary;
d) sposobów i rodzajów działania sprawcy uznanych powszechnie za nieludzkie, drastyczne i wyjątkowo brutalne;
e) szczególne właściwości osoby pokrzywdzonej: małoletniość, wiek starczy, nieporadność życiowa, zaawansowana ciąża, choroba.

Typ kwalifikowany przestępstwa zgwałcenia obejmuje również takie zachowanie sprawcy, który dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

Przestępstwo zgwałcenia ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Pozostawanie sprawcy i osoby pokrzywdzonej w związku małżeńskim lub konkubinacie nie stanowi okoliczności wyłączającej bezprawność czynu przewidzianego w art. 197. Pokrzywdzonym w przypadku przestępstwa zgwałcenia może być także osoba uprawiająca prostytucję.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz