←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Jakie zmiany przyniesie ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

nowelizacja zamówienia publiczne

W połowie października do Prezydenta trafiła ustawa zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych w treści zatwierdzonej przez parlament.
U podstaw znowelizowania ustawy leżały następujące przyczyny:
1. prawidłowe zaimplementowanie przepisów dyrektywy obronnej 2009/81/WE, co stanowi wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązania wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
2. zapewnienie zgodności działań zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności mających na celu zapewnienie zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych,
3. ochronę bezpieczeństwa państwa oraz polskiego przemysłu obronnego
4. racjonalizację wydatków publicznych dotyczących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
5. zwiększenie przejrzystości przy udzielaniu zamówień publicznych.
Spod działania ustawy wyłączono bądź też znacznie pofolgowano obowiązkom zamawiającego w kwestii zamówień związanych z szeroko rozumianą obronnością.
Poza tym na nowo zdefiniowano pojęcie „roboty budowlanej”, dodano osobną definicję obiektu budowlanego. Rozszerzono możliwość wykluczenia wykonawcy o możliwość wykluczenia z uwagi na zastosowanie wobec niego kary umownej w wysokości przynajmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, jak również o możliwość wykluczenia z uwagi na złożenie oferty bądź wniosku o dopuszczenie przez wykonawców wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej, chyba że wykonawcy uwodnią, że nie naruszy to uczciwej konkurencji.
Dodano możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego przed właściwym postępowaniem przetargowym. Dialog techniczny polega na doradztwie lub udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej a o jego przeprowadzeniu informuje się wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu.
Rozszerzono zakres informacji przekazywanych przez zamawiającego w rocznym sprawozdaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym:
a) rodzaj zamawiającego,
b) kraj pochodzenia wybranego wykonawcy,
c) wartość udzielonych zamówień,
d) rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania,
e) jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług – także sposób wykonania,
f) liczbę i łączne wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138, i łączne wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8.
Wprowadzono możliwość zastosowania systemu kwalifikacji przy udzielaniu zamówień sektorowych.
W dniu 6 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz