←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Zasada jawności w postępowaniu przetargowymJedną z głównych zasad wpływających na przebieg postępowania przetargowego jest zasada jawności. Zapisano ją w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rozwinięcie zasady zapisanej w art. 61 Konstytucji. Zasada jawności ma zagwarantować możliwość nadzoru nad prawidłowym tokiem postępowania co przełoży się na zachowanie uczciwej konkurencji.
W celu realizacji tej zasady ustawodawca narzuca zamawiającemu obowiązki odnośnie ogłoszeń w sprawie zamówienia publicznego, publikowania ogłoszeń odnośnie wyników postępowania czy udostępniania protokołów z przeprowadzenia postępowania. Od momentu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tudzież zaproszenia do negocjacji obowiązuje. Zasady upubliczniania dokumentów związanych z postępowaniem oraz rodzaje tych dokumentów wymienione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 223 Nr 1458). Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu (czyli na przykład oferty) na wniosek. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca może zastrzec, że niektóre informacje zawarte w ofercie, wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym stronom. Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2007 r. (sygn. V CSK 444/06Z) „tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej (podkreślenie moje) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z treści orzeczenia wynika więc, że wszelkie informacje, które można odnaleźć np. w rejestrach sądowych nie mogą mieć statusu tajemnicy przedsiębiorstwa.
Na mocy ustawy Pzp poufny charakter mają także negocjacje z wykonawcami w trybie negocjacji bez ogłoszenia, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz