←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Zasada pisemności w postępowaniu przetargowym

Zasada pisemności w postępowa

Zasada pisemności, tak jak i pozostały zasady które można wywieść z przepisów Pzp, służy przede wszystkim zachowaniu transparentności i jawności postępowania. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert wskazuje sposób komunikacji dotyczący składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Podkreślić należy, że dotyczy to tylko oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Zgodnie z wolą zamawiającego korespondencja może być prowadzona pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątkiem od powyższej zasady jest złożenie oferty, zawarcie umowy oraz sporządzanie protokołu postępowania, które muszą się dokonać w formie pisemnej. Za zgodą Zamawiającego oferta w formie elektronicznej może być złożona jedynie gdy jest sygnowana podpisem wywołującym takie skutki jak podpis pisemny. W przypadku przekazywania informacji lub dokumentów zawierających oświadczenia i wnioski za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron - na żądanie przekazującego informacje lub dokumenty - jest obowiązana do niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie faktu ich otrzymania w formie przyjętej dla danego postępowania. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Pojęcie formy pisemnej jest zdefiniowane w artykule 78 kodeksu cywilnego: „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.”.
Jeśli chodzi o dokumenty, to według §6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) można je dostarczać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożenie dokumentu wyłącznie w innej formie niż wyżej wymienione nie wypełnia tego wymogu. Jak zauważyła KIO w wyroku z dnia 9 lutego 2011 r. (sygn. KIO 210/11) „Niezłożenie dokumentu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a przesłanie jedynie jego treści faksem wywołuje taki skutek, jakby dokumentu nie uzupełniono.”


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz