←  Wykroczenia i prawo drogowe

Forumprawnicze.info

»

Wezwanie o podejrzenie wykroczenia

Tazo86 - zdjęcie Tazo86 13 gru 2017

Witam.mam pytanie do osób które dostały takie wezwanie bądz znaja sie na prawie i bedą w stanie mi coś o tym powiedzieć. Dostałem Wezwanie na komende jako osobe podejrzana o popełnienie wykroczenia drogowego ( w sumie to 3 wykroczenia, naliczyłem sobie jakieś 20 punktów, moje konto jest czyste jeżeli chodzi o te punkty ).czy jak się przyznam to skończy się na mandacie i tych punktach czy mam się spodziewac sprawy w Sądzie.Jeżeli jednak napiszecie ze mogę sie spodziewać rozprawy to czy mogą mi zabrać uprawnienia. Prawko mam o ponad 3 lat.Z góry dziękuje za odpowiedzi.Pozdrawiam

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 14 gru 2017

Nie opisuje Pan nic o tym w jaki sposób udokumentowano Pana wykroczenia. Nie zawsze bowiem można wtórnie (bez zatrzymania na gorącym uczynku) nałożyć na winnego mandat. 

 

Art. 97 [Przesłanki]
§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
1)  schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
2)  stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,
3)  stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.

 

Istotne jest również to jakie konkretnie wykroczenie zostanie Panu przypisane. Ogólnie należy pamiętać, że art. 86 kw. przewiduje możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów:

Art. 86 [Niezachowanie ostrożności]
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Odpowiedz

Tazo86 - zdjęcie Tazo86 15 gru 2017

Witam. MOje wykroczenia zostały zarejestrowane  na monitoringu prze Straż Miejską. Wykroczenia to 2 razy wjechałem pod zakaz wjazdu i omijanie pojazdu na pasach który zatrzymał sie aby przepuscic pieszą.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 18 gru 2017

Proszę spróbować porozmawiać z prowadzącym sprawę jakie ma propozycje co do zakończenia sprawy. Ewentualnie na przesłuchanie udać się z adwokatem, który zrobi to za Pana. Klarowne przedstawienie sprawy, że monitoring nie koniecznie musi wskazywać na sprawcę wykroczenia - może zachęcać prowadzącego sprawę do uzgodnienia konsensualnego zakończenia sporu. 

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 19 gru 2017

Zgadza się.Często filmy z monitoringu są wykorzystywane,Dla pytającego.Niech napisze wniosek o udostępnienie homologacji monitoringu.

Odpowiedz

Tazo86 - zdjęcie Tazo86 23 gru 2017

A czy punkty za 2 te same wykroczenia się sumują czy liczone jako jedno?

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 25 gru 2017

Sumują się. 

Odpowiedz

Tazo86 - zdjęcie Tazo86 08 sty 2018

Witam, mam ostatnie pytanko, w sytuacji jak juz sie przyznałem na komendzie do wszystkiego i policjant przyznał mi punkty to czy mogę mysleć nad zredukowaniem ich w szkółce czy musze czekać aż sąd potwierdzi, bo sprawa i tak trafia do sądu aby nałożyć na mnie grzywne.Dziekuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 08 sty 2018

Obecnie na Pana koncie pojawiły się wpisy tymczasowe punktów karnych. Sąd punktów nie nakłada. Jednak w przypadku prawomocnego skazania Pana za ww. wykroczenia punkty tymczasowe staną się punktami właściwymi. I dopiero wówczas można podejmować szkolenia celem ich zredukowania. 

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 13 sty 2018

Witam. MOje wykroczenia zostały zarejestrowane  na monitoringu prze Straż Miejską. Wykroczenia to 2 razy wjechałem pod zakaz wjazdu i omijanie pojazdu na pasach który zatrzymał sie aby przepuscic pieszą.

 

1. Pana wykroczenia czy tylko wkroczenia spowodowane poruszeniem się pana pojazdem. To całkowicie dwie inne rzeczy. Muszą panu udowodnić bezspornie, że wówczas to pan prowadził. Pojazd może pan użyczać np. żonie i nie ma pan obowiązku spisywać kiedy kto nim jechał. Ma pan obowiązek wskazać jedynie potencjalnych kierujących. Ale już nie musi pan pamiętać ani zapisywać kto faktycznie wówczas prowadził pojazd nawet gdyby był on pana wyłączną własnością. Czym innym jest złośliwe niewskazanie osoby której powierzyło się pojazd, a czymś innym jest niepamiętanie tej kwestii, a jedynie wskazania potencjalnych kierujących (którym się użycza i mogli wówczas prowadzić pojazd). Na marginesie wykroczenia stosunkowo szybko się przedawniają.

 

k.w.

 
Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.
§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.
§ 2a. W wypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego trwania nie wlicza się do okresu przedawnienia.
§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
 
Art. 59. § 1. Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym wskazanym w art. 57 § 2–4, prezes sądu zwraca wniosek w celu usunięcia braków w terminie 7 dni.
§ 2. Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu, wszczynając postępowanie zarządzeniem, kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzeniu albo – w razie stwierdzenia okoliczności wyłączających postępowanie lub wskazanych w art. 61 § 1 – orzekając jednoosobowo, odmawia wszczęcia postępowania. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zażalenie osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, ujawnionemu pokrzywdzonemu oraz organowi, który wniósł wniosek o ukaranie.
§ 3. W razie złożenia wniosku o ukaranie przez oskarżyciela posiłkowego, w przedmiocie wszczęcia rozstrzyga się po przekazaniu przez oskarżyciela publicznego materiału dowodowego lub oświadczenia, o którym mowa w art. 57 § 5.

 

k.p.s.w.

 
Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3–6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojazdem.
 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 
Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 2.Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta.
4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.
5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest: 1) osoba prawna, 2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 3) jednostka samorządu terytorialnego, 4) spółka kapitałowa w organizacji, 5) podmiot w stanie likwidacji, 6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, 7) zagraniczna jednostka organizacyjna – do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.
Odpowiedz