←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Wypowiedzenie umowy o pracę - czy prawidłowe?

Slavko - zdjęcie Slavko 09 May 2012

Wczoraj otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę. Nie wiem czy mogę podać tu nazwę pracodawcy i czy miałoby to jakieś znaczenie w mojej sprawie.
W każdym bądź razie u pracodawcy działają 3 Zakładowe Związki.
Rozmawiałem ze związkowcem i powiedział mi, że powiniem odwołać się do sądu pracy od tego wypowiedzenia. Mówił, że informacja o moim zwolnieniu dotarła do związku właśnie wczoraj i się dziwił, że pracodawca już wręczył mi wypowiedzenie, bo związki podobno dopiero jutro przedstawią swoją opinię (oczywiście chcą mnie bronić i są przeciwni zwolnieniu).

Można jakoś zakwestionować to wypowiedzenie tak jak mówił związkowiec?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 09 May 2012

Związkowiec zapewne mówił o treści art. 38 kp:


Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§ 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

Rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem art. 38 rodzi po stronie pracownika roszczenia przewidziane dla niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Naruszeniem przepisu art. 38 będzie więc zarówno wręczenie wypowiedzenia bez konsultacji związkowych jak też wypowiedzenie umowy przed upływem 5 dni od powiadomienia związków (lub przed faktycznym otrzymaniem ich stanowiska).

W takim wypadku stosownie do:

Art. 45. § 1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

§ 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
Odpowiedz