←  Blog adw. Łukasza Nysztala

Forumprawnicze.info

»

Blog adw. Łukasza Nysztala

Zakaz stadionowy 05 grudzień 2015

Zakaz stadionowy - a więc zakaz wstępu na imprezę masową to środek karny, wywodzący się z ustawy dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa ta spenalizowała zachowanie polegające m.in na nie wykonywaniu polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej. Karze podlega również osoba, która w czasie imprezy masowej nie stosuje się do poleceń Policji lub Żandarmerii Wojskowej. Zabronione jest również w trakcie imprezy masowej przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności lub przebywanie w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszczenia tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. Ponadto zabronione wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy. Od 2012r katalog zachowań zabronionych na imprezie masowej rozszerzono również o zakaz używania elementów odzieży lub przedmiotów w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby.
W przypadku ukarania za wymienione czyny sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

Taki sam zakazu wstępu na imprezę masową będzie orzeczony w razie popełnienia określonych wykroczeń. I w tak w razie ukarania za wykroczenie:
- nieopuszczenie zbiegowiska publicznego (art. 50 kw)
- posiadania niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznych (art. 50a kw)
- zakłócania spokoju i porządku publicznego (art. 51 kw)
- nawoływania do przestępstwa (art. 52a kw)
- niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy (art. 124 kw)
- Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego (art. 143 kw)
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

Zakaz stadionowy może przybrać dwojaki charakter: może oznaczać tylko zakaz uczestniczenia w imprezie masowej, w tym meczach piłki nożnej lub też być połączony z obowiązkiem stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji. Obecnie brzmienie przepisów art. 41b kk wskazuje, że zakaz stadionowy obejmuje wszelkie imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nałożenia dodatkowego obowiązku w postaci stawiennictwa w jednostce policji - obowiązek ten orzeka się na okres od 6 miesięcy do lat 3, nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową. W świetle zmienionego art. 41b KK orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową już nie powoduje automatycznie dla skazanego określonego obowiązku. Obowiązek ten, obecnie polegający na kontrolowanym przebywaniu w czasie trwania niektórych imprez masowych w miejscu stałego pobytu, jest orzekany przez sąd fakultatywnie (art. 41b § 3 KK), a obligatoryjnie tylko w razie ponownego skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z imprezą masową (art. 41b § 4 KK).

Niestosowanie się do orzeczonego zakazu stadionowego jest osobnym przestępstwem. Art. 244a § 1 kodeksu karnego sankcjonuje niestosowanie się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu albo obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej. Przepis ten został wprowadzony do Kodeksu karnego na mocy ustawy z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. Nr 152, poz. 1021).
Za popełnienie opisanego czynu sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Skrócenie lub zmiana zakazu stadionowego:
Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz stadionowy uznać go za wykonany, jeżeli ukarany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

zakaz wstępu, zakaz stadionowy i 1 więcej

Komentarze