←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Skład Sądu w postępowaniu cywilnymW postępowaniu cywilnym wyróżnia się trzy różne składy Sądu orzekającego, a mianowicie skład: jednego sędziego zawodowego, jednego sędziego zawodowego jako przewodniczący i dwóch ławników oraz 3 sędziów zawodowych.
W I instancji zasadą jest, że Sąd orzeka w składzie jednoosobowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeden sędzia zawodowy będzie zatem orzekać na rozprawach, dla których przepis szczególny nie przewiduje innego składu, jak również w sytuacji, gdy wydawane jest postanowienie lub zarządzenie poza rozprawą (art. 47 § 3 kpc) oraz w postępowaniu pojednawczym (art. 185 § 2 kpc).
Wyjątkiem jest skład jednego sędziego zawodowego jako przewodniczącego i dwóch ławników, który rozpoznaje sprawy enumeratywnie wymienione w treści art. 47 § 2 kpc. Są to sprawy:
1) z zakresu prawa pracy o:
a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
B) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
2) ze stosunków rodzinnych o:
a) rozwód,
B) separację,
c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
d) rozwiązanie przysposobienia.
Skład trzech sędziów zawodowych, jako skład wyjątkowy w I instancji, występuje jedynie w przypadku gdy sąd okręgowy odmawia przyjęcia sprawy przekazanej mu przez sąd rejonowy na podstawie art. 18 § 1 k.p.c. (art. 18 § 2 k.p.c.), jeżeli prezes sądu zarządzi rozpoznanie sprawy (na rozprawie) w składzie trzech sędziów zawodowych ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej precedensowy charakter (art. 47 § 4 kpc.), gdy sąd rozstrzyga o wyłączeniu sędziego (art. 52 § 2 kpc) oraz w sprawach o ubezwłasnowolnienie (art. 544 § 1 kpc).
Z kolei w II instancji zasadą jest, że sąd rozpoznaje sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, niezależnie od rodzaju posiedzenia (art. 367 § 3 kpc). Wyjątkiem w II instancji jest skład jednoosobowy, który występuje, jeżeli zachodzi konieczność wydania postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym (art. 367 § 3 kpc), gdy wydawane są na posiedzeniu niejawnym postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę, jak również postanowienie o ustanowieniu, cofnięciu ustanowienia, o odrzuceniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia (art. 367 § 4 kpc) oraz w wypadku rozpoznawania apelacji w postępowaniu uproszczonym (art. 505[10] k.p.c.). Skład sądu z jednym sędzią zawodowym jako przewodniczących i dwoma ławnikami nie występuje w sądach II instancji.
Sprzeczność składu sądu orzekającego z przepisami prawa jest jedną z przesłanek skutkujących nieważnością postępowania cywilnego (art. 379 pkt. 4 kpc). Należy pamiętać, że nieważność postępowania jest brana pod rozwagę sądu z urzędu, w każdym stadium postępowania.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz