←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

wyrok

annamaria725 - zdjęcie annamaria725 07 wrz 2017

witam, mam pytanie w 1999roku w styczniu zostałam potrącona na chodniku przez pijanego kierowcę walczyłam o życie w efekcie niedawno leczyłam prywatnie się  odnośnie zębów ,zresztą mam 65%utraty zdrowia renty nie mam bo powiedziano ze mam ręce zdrowe .

i teraz pytanie nigdy nie dostałam wyroku pamiętam że ten człowiek miał mi płacic leczenie do końca życia,miesiąc temu skierowalam pismo do sądu z sygn o przysłanie mi odpisu wyroku ,dostałam pismo cytuję papiery dotyczące tej sprawy  tego człowieka zostały zniszczone ,i co teraz pozdrawiam

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 13 wrz 2017

Dz.U.2016.0.1749 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt Art. 160. Właściwość organów w sprawach odtwarzania akt sprawy
§ 1. Postępowanie w wypadku zaginięcia lub zniszczenia w całości lub w części akt sprawy będącej w toku przeprowadza sąd, w którym sprawa ostatnio się toczyła.
§ 2. Sąd Najwyższy przeprowadza takie postępowanie jedynie w zakresie odtworzenia akt tego sądu.
§ 3. Postępowanie w wypadku zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy prawomocnie zakończonej przeprowadza sąd, w którym sprawa się toczyła w pierwszej instancji, lub inny sąd wskazany w ustawie.
§ 4. Akta postępowania przygotowawczego odtwarza prokurator, stosując odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
Art. 161. Zakres odtworzenia akt sprawy prawomocnie zakończonej
Jeżeli zaginęły lub uległy zniszczeniu akta sprawy prawomocnie zakończonej, odtworzenie nastąpi w częściach niezbędnych do wykonania orzeczenia, wznowienia postępowania, przeprowadzenia postępowania w trybie kasacji albo urzeczywistnienia innych uzasadnionych interesów stron.
Art. 162. Wezwanie stron do składania wniosków co do sposobu odtworzenia akt sprawy
Prezes sądu lub referendarz sądowy wzywa strony do złożenia w oznaczonym terminie wniosków co do sposobu odtworzenia akt sprawy oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających ich odtworzenie.
Art. 163. Wezwanie do przedstawienia dokumentów niezbędnych dla odtworzenia akt sprawy
§ 1. Prezes sądu lub referendarz sądowy wzywa osoby posiadające potrzebne dokumenty do ich przedstawienia sądowi, a w razie potrzeby prezes sądu zarządza ich przymusowe odebranie. Przepisy art 217–236 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Po sporządzeniu uwierzytelnionych odpisów należy dokumenty zwrócić osobie, która je dostarczyła lub od której je odebrano.
Art. 164. Postępowanie w sprawie odtworzenia akt sprawy
W celu odtworzenia akt sąd przeprowadza postępowanie, w tym również dowody, jakie uzna za konieczne. W szczególności sąd bierze pod uwagę wpisy do rejestrów karnych, repertoriów i innych ksiąg biurowych, utrwalenia dźwięku lub obrazu, notatki protokolantów, sędziów, ławników, prokuratorów, adwokatów lub radców prawnych, którzy uczestniczyli w rozprawie. Sąd może też przesłuchać w charakterze świadków wszystkich uczestników sprawy, której akta zaginęły lub uległy zniszczeniu, a także inne osoby, które mogą mieć wiadomości co do treści akt. Strony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.
Art. 165. Postanowienie w sprawie odtworzenia akt sprawy
§ 1. Postanowienie co do odtworzenia akt sprawy ustala jego zakres lub stwierdza, że odtworzenie akt jest niemożliwe.
§ 2. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.
Art. 166. Przesłanki powtórzenia czynności procesowych
Jeżeli akta sprawy prawomocnie nie ukończonej nie mogą być odtworzone albo zostały odtworzone w części, należy czynności procesowe powtórzyć w zakresie niezbędnym do kontynuowania postępowania.
Odpowiedz