←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Współuczestnictwo w procesie cywilnym

współuczestnictwo kilku powodów

Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia cztery rodzaje współuczestnictwa w postępowaniu cywilnym tj. współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne i jednolite.
Jeżeli kilka osób występuje w jednej sprawie w roli powodów lub pozwanych, a przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej, mamy do czynienia z współuczestnictwem materialnym. Przykładowo dochodzenie odszkodowania przez kilka osób poszkodowanych w jednym wypadku drogowym stanowi przesłankę do współuczestnictwa materialnego (Postanowienie SN z dnia 20 stycznia 1977 r., IV CZ 6/77).
Współuczestnictwo formalne zachodzi wtedy, gdy przy mnogości osób po stronie pozwanych lub też powodów, przedmiot sporu stanowią roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie. W orzecznictwie przyjmuje się, że współuczestnictwo powodów w sprawie ma charakter formalny, ponieważ uprawnienia ich nie są wspólne, lecz odrębne, choć jednego rodzaju i zostały oparte jedynie na jednakowej, a nie na tej samej podstawie faktycznej i prawnej (art. 72 § 1 pkt 2 kpc). W związku z tym roszczenie każdego z nich podlega oddzielnej opłacie i oddzielnej ocenie co do dopuszczalności skargi kasacyjnej (Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 402/2006).
Współuczestnictwo konieczne wystąpi zawsze, gdy przeciwko kilku osobom sprawa może toczyć się tylko łącznie.
W wypadku jednak, gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników, zachodzi tzw. współuczestnictwo jednolite. Czynności procesowe współuczestników jednolitych „działających” są skuteczne wobec „nie działających”. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa potrzebna jest jednak zgoda wszystkich współuczestników.
Każdy współuczestnik działa w imieniu własnym. Każdy ma również prawo samodzielnie popierać sprawę. Współuczestnik sporu nie jest jednak legitymowany do zaskarżenia orzeczenia przeciwko współuczestnikowi występującemu po tej samej stronie procesowej, choćby rozstrzygnięcie wydane przez sąd odnośnie do tego drugiego współuczestnika oddziaływało na rozstrzygnięcie sądu odnoszące się do niego (Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 czerwca 2005 r., I ACa 197/2005).
Na posiedzenie sądowe wzywa się wszystkich tych współuczestników, co do których sprawa nie jest zakończona.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz