←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Czym kieruje się sąd wymierzając karę w postępowaniu karnymZasady wymiaru kary i środków karnych w postępowaniu karnym zostały uregulowane w Kodeksie karnym w art. 53 – 63.
Ogólne wytyczne w stosunku do sądu orzekającego zawarte zostały w art. 53 kk. Przepis ten stanowi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
Kodeks karny przewiduje złagodzone kryteria wymiaru karny w stosunku do nieletnich i młodocianych sprawców czynów zabronionych, akcentując przy tym konieczność skupienia się przede wszystkim na celu wychowawczym. Zgodnie z art. 10 § 1 kk Nieletni to osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ma ukończonych lat 17, która co do zasady nie ponosi odpowiedzialności karnej, poza wyjątkiem przewidzianym w art. 10 § 2 kk. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył lat 21, a w czasie orzekania w pierwszej instancji lat 24 (art. 115 § 10). W przypadku gdy, sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.
Kodeks karny w art. 60 i 61 wskazuje również okoliczności, które warunkują możliwość zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia karny, warunkowego zawieszenia wykonania kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia. Są to przykładowo:
1) pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą,
2) postawa sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,
3) poniesienie przez sprawcę przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższych poważnego uszczerbku w związku z popełnionym przestępstwem,
4) ujawnienie, przez sprawcę współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia,
5) ujawnienie przed organem ścigania i przedstawienie przez sprawcę przestępstwa istotnych okoliczności, nieznanych dotychczas temu organowi, innego przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności
6) oraz podrzędna rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa i przekazanie informacji, które przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu innego przestępstwa.
Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą (art. 55 kk). W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że indywidualizowanie kary lub środków karnych orzeczonych za popełnienie określonego przestępstwa oznacza różnicowanie ich rodzaju i rozmiaru w stosunku do określonych sprawców (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 marca 2006 r., II AKa 43/2006).


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz