←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Zniszczenie lub ukrywanie dokumentuArt. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W art 276 kodeksu karnego stypizowano przestępstwo przeciwko dokumentom w postaci ich niszczenia lub ukrywania.
Przestępstwo zniszczenia dokumentu może przyjmować postać:
zniszczenia
uszkodzenia
uczynienia go bezużytecznym
Zniszczenie dokumentu to jego fizyczne unicestwienie (spalenie, porwanie itp.). Uszkodzenie dokumentu to nieuprawniona zmiana struktury dokumentu przez naruszenie jego nośnika lub zapisu treści, które powoduje osłabienie funkcji dokumentu (wykreślenie, naderwanie dokumentu, zamazanie itp.). Uczynienie dokumentu bezużytecznym to pozbawienie dokumentu pierwotnej jego roli przez naruszenie jego nośnika bądź treści.
Przestępstwo to może popełnić jedynie osoba, która nie ma prawa wyłącznie rozporządzać.
W komentarzu Michała Kalitowskiego wskazuje się, że „brak prawa do wyłącznego rozporządzania dokumentem ma miejsce wówczas, gdy:
1) jest to dokument cudzy;
2) dokument stwierdza istnienie jakichkolwiek praw lub obowiązków nie tylko sprawcy, lecz także innej osoby (innych osóB), z tym jednak, że jest to jedyny egzemplarz dokumentu. W wypadku gdy każdy z uprawnionych posiada swój egzemplarz dokumentu, zachowanie określone w przepisie nie stanowi przestępstwa;
3) dokument został komuś powierzony na przechowanie, uniemożliwiając tej osobie wyłączne rozporządzanie nim;
4) dokument został złożony organowi władzy publicznej”.

W doktrynie i judykaturze ugruntowany jest pogląd, „że ukrycie dokumentu polega na utajnieniu miejsca jego przechowywania, natomiast usunięcie dokumentu obejmuje wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej” (por. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1999 r., t. 2, str. 1060). Wprowadzenie przez ustawodawcę do opisu czynu zabronionego z art. 276 kk znamion podmiotowych charakteryzujących szczególne nastawienie sprawcy („ukrywa”, „usuwa”) oznacza, iż wskazane przestępstwo może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim.

W praktyce pojawił się problem jak interpretować sytuację gdy osoba świadcząca określone usługi przyjmuje dowód osobisty czy prawo jazdy w „zastaw” za wykonaną usługę, która nie została opłacona. Ostatecznie – w orzecznictwo przeważył pogląd, że Oskarżony swoim zachowaniem, które polegało na przechowywaniu dokumentów dobrowolnie powierzonych mu (przekazanych) w swoistą formę zastawu przez klientów korzystających z jego usług jako taksówkarza i nie posiadających środków na opłacenie kursu - nie wyczerpał znamion przestępstwa, którego popełnienie zarzucono mu w akcie oskarżenia i przypisano następnie zaskarżonym wyrokiem. Znamię „ukrywania” dokumentu interpretowane winno być jako utajnione miejsca jego przechowywania, umieszczenia w takim miejscu, o którym jego legalny dysponent nie wie.
(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2005 r. II AKa 166/2005)


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz