←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

* * * * *

Zakładowy układ zbiorowy pracy

układ porozumienie z pracodawcą akty wewnętrzne u pracodawcy związki zawodowe

Zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, jeżeli pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
Zawarcie układu następuje w drodze rokowań. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ zakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe. W przypadku większej liczby pracodawców wchodzących w skład jednej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadzą właściwy organ osoby prawnej oraz zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawców.
Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które przystąpiły do rokowań.
Warunkiem prowadzenia rokowań jest uczestniczenie w nich co najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu przepisów art. 24125a kp.
Układ określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień. Może również określać inne sprawy nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący. Układ nie może naruszać praw osób trzecich.
Adresatem układu są wszyscy pracownicy zatrudnieni przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej. Układem mogą być również objęte osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również emeryci i renciści. Wyłączone spod regulacji układowej są postanowienia dotyczące warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
Układ zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony.
Podlega on wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze stron układu. Wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania.
Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz