←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Szacowanie wartości zamówieniaNa co zwracać uwagę podczas czynności szacowania zamówienia? Czy można podzielić zamówienie?
Czynność oszacowania wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie w całym procesie przeprowadzania postępowania przetargowego. Ten aspekt przygotowania postępowania przysparza najwięcej problemów zamawiającym.
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez uwzględnienia podatku VAT (art. 32 ust. 1 Pzp). Szacowanie należy przeprowadzić z należytą starannością za pomocą jednej z metod w przypadku dostaw lub usług (np. oszacowanie na podstawie rozeznania rynku,) bądź na podstawie kosztorysu inwestorskiego w przypadku robót budowlanych,. Zabronione jest dzielenie zamówienia i zaniżania jego wartości szacunkowej w celu obejścia przepisów ustawy, ergo dzielenie zamówienia na części w innym celu, niż uniknięcie stosowania przepisów ustawy czy zaniżenie wartości zamówienia jest dopuszczalne. Kiedy ma miejsce celowe dzielenie lub zaniżanie wartości zamówienia?

  • Gdy w wyniku podziału zamówienia wartość szacunkowa pojedynczego zamówienia nie przekracza czternaście tysięcy euro, co skutkuje brakiem obowiązku stosowania ustawy.

  • Gdy w wyniku podziału zamówienia wartość szacunkowa pojedynczego zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, co skutkuje zastosowaniem mniej rygorystycznych przepisów odnośnie np. miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu, terminów składania ofert czy dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia warunków. Poniżej przedstawiono wysokość w/w kwot:
Lp
Rodzaj zamawiającego lub zamówienia
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli:
Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
Wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
- 130.000 euro dla dostaw i usług
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych
Udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3
Wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
- 200.000 euro dla dostaw i usług
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych
Zamówienia sektorowe
Wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
- 400.000 euro dla dostaw i usług
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 października 2000r. czytamy, że o jednym zamówieniu można mówić, gdy czas wszczęcia procedury, warunki udzielenia zamówienia, podmiot będący zamawiającym, gospodarcze i techniczne przeznaczenie zamówienia są bardzo zbliżone, jeśli nawet nie jednakowe. Rozpatrując zagadnienie niedozwolonego podziału na części zamówienia na roboty budowlane, TSUE wielokrotnie odwoływał się do głównego kryterium wyróżniającego przedsięwzięcie budowlane, tj. do samodzielnej funkcji technicznej i gospodarczej zamierzenia budowlanego. TSUE wskazał, że sam fakt istnienia jednego zamawiającego oraz możliwości wykonania robót budowlanych przez jednego wykonawcę (tj. określenie zdolności do wykonania zamówienia na podobnym poziomie) nie jest argumentem przesądzającym w świetle prawa wspólnotowego o istnieniu jednego zamierzenia budowlanego (jednego zamówienia).
Jeżeli przewidywana jest możliwość zaistnienia zamówień uzupełniających zamawiający ma obowiązek uwzględnić to i zsumować wartość zamówienia podstawowego i zamówień uzupełniających. Jeśli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień częściowych lub zamówienia w częściach także należy dodać wartości szacunkowe części zamówienia.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz