←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Okres ochronny przed emerytalny


Najlepsza porada prawna: jaga 26 maj 2019 - 18:38

Od 1 czerwca przychodzi nowy właściciel z bardzo obn... Przejdź do postu

Grażyna62 - zdjęcie Grażyna62 26 maj 2019

Dzień dobry.
Czy w okresie ochronnym przed emerytalnym pracownika, pracodawca ma prawo zmienić umowę o prace ze stałej na umowę zlecenie ?

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 26 maj 2019

Nie ma prawa !!!! 

Żeby zmienić umowę potrzebna jest zgoda pracownika - należy odmówić 

Odpowiedz

Grażyna62 - zdjęcie Grażyna62 26 maj 2019

Pracuję na kuchni. Dotychczasowy szef przegrał przetarg. Od 1 czerwca przychodzi nowy właściciel z bardzo obniżoną stawką ogólną. Bardzo się obawiam nie korzystnej dla mnie nowej umowy. Ale jeśli to na 100 % pewne to nie mam się co zamartwiać  zmiany dotychczasowej stałej umowy aż do emerytury ?. W razie czego można udać się do sądu pracy w razie komplikacji ze strony nowego właściciela ?.


Użytkownik Grażyna62 edytował ten post 26 maj 2019 - 17:37
Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: jaga - zdjęcie jaga 26 maj 2019

Od 1 czerwca przychodzi nowy właściciel z bardzo obniżoną stawką ogólną.

 

Ale Ty nadal pracujesz u tego pracodawcy który przegrał przetarg 

Jeśli nastąpi przejecie pracowników na podst art 23,1 KP to Twoja umowa nie powinna ulec zmianie 

 

 

Art. 231.*) § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

§ 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

§ 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

§ 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

§ 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

 

Te przepisy Ciebie nie beda dotyczyły , chyba że nowy pracodawca bedzie sie" łapał " pod przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych , ale Ty nie powinnas sie martwić 

Nie daj sie tylko zastraszyć i czytaj wzystko co bedziesz podpisywać , zawsze pismo mozesz skonsultować z prawnikem - darmowy powinien być w Urzedzie Gminy 

Odpowiedz

Grażyna62 - zdjęcie Grażyna62 27 maj 2019

Bardzo dziękuję za poradę. Teraz wiem co i jak w razie problemów.

Pozdrawiam

Odpowiedz