←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Jakie czynności wymagają sporządzenia protokołu w postępowaniu karnym ?Czynności procesowe w postępowaniu karnym utrwalane są w formie protokołu, gdy przeprowadzana jest jedna z czynności określonych enumeratywnie w przepisie art. 143 kpk § 1 kpk, a także jeżeli przepis szczególny tego wymaga albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne.
Zgodnie z treścią art. 143 § 1 kpk spisania protokołu wymagają:
1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie i jego cofnięcie,
2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora,
3) dokonanie oględzin,
4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok z grobu,
5) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania,
6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych,
7) otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie utrwalonych zapisów,
8) zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w postępowaniu przygotowawczym,
9) przyjęcie poręczenia,
10) przebieg posiedzenia sądu, jeżeli stawią się na nim uprawnione osoby albo ich obecność jest obowiązkowa,
11) przebieg rozprawy.
W sytuacji, gdy z czynności procesowych wymienionych w art. 143 § 1 kpk, został sporządzony protokół w formie uproszczonej, należy do spisanego protokołu dołączyć zapis obrazu i dźwięku, a także przekład zapisu dźwięku (Postanowienie SN z dnia 2 lutego 2009 r., II KK 224/2008). Przekłady słowne zapisów dźwięków (rozmów) nie stanowią samoistnego ani pierwotnego dowodu, na którym sąd może poprzestać, nawet jeśli takie jest żądanie stron. Przekłady te mogą zostać wprowadzone do procesu, ale obok treści zarejestrowanych (utrwalonych dźwiękowo) rozmów. Ich odtworzenie, a więc ujawnienie zgodnie z wymogiem art. 410 kpk następuje na rozprawie, co musi, zgodnie z dyspozycją art. 143 § 1 pkt 7 kpk, znaleźć odzwierciedlenie w treści protokołu (Wyrok SN z dnia 10 czerwca 2008 r., II KK 30/2008).
W innych wypadkach niż wskazane w art. 143 § 1 i 2 kpk, można ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej. Z tym, że sporządzenie notatki urzędowej z czynności, dla której wymagane jest jej zaprotokołowanie, uniemożliwia wykorzystanie jej w procesie jako dowód.
W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że notatka urzędowa sporządzona z rozmowy z osobą, która winna zostać przesłuchana w charakterze świadka, nie może zostać ujawniona i wprowadzona do procesu jako dowód, nawet w sytuacji, gdy osoba ta nie może już zostać przesłuchana w tym charakterze (Wyrok SA w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r., II AKa 284/2005). Na przeszkodzie stoi bowiem treść Art. 393. § 1, który stanowi, że wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz