←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

StalkingArt. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 190a określa tzw. przestępstwo stalkingu – a więc potocznie mówiąc osoby natrętnej.
Zachowanie to musi polecać na nękaniu innej osoby. Zachowanie sprawcy polega więc na działaniu kierunkowym - zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego przestępstwa zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za występek penalizowany tym przepisem. Istotne jest bowiem, aby takie złośliwe zachowanie wywołało po stronie pokrzywdzonego poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie jego prywatności.
Zatem wystarczy, że pokrzywdzony uważa, iż poczucie zagrożenia jest realne i ma on podstawę do takiego poglądu. Faktyczne zagrożenie nie musi obiektywnie istnieć, uzasadnione muszą być tylko okoliczności takiego poczucia.
Istotne naruszenie prywatności odnosi się do ochrony praw zagwarantowanych w art. 47 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zakres ochrony prawa do prywatności precyzyjniej określają: art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a które to dokumenty zostały przez Polskę ratyfikowane. Przepisy te wskazują, że „nikt nie będzie poddany arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w jego życie prywatne, rodzinne, mir domowy czy korespondencję” oraz że „każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencją lub zamachami”. Zaś art. 8 Konwencji Europejskiej stanowi, że „każda osoba ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego domicylu i swojej korespondencji”. Każde więc zachowanie sprawcy, które uderza w sposób istotny w powyższe dobra należy uznać za rażące naruszenie prywatności.

Zachowanie sprawcy musi mieć charakter uporczywości. Znamię podmiotowo - przedmiotowe „uporczywości” oznacza, że musi wystąpić wielokrotność zachowań na przestrzeni pewnego czasu, a ponadto znamię to wyraża psychiczne nastawienie sprawcy, który chce w taki sposób dokuczyć pokrzywdzonemu.

Na równi z nękaniem i naruszeniem prywatności ustawodawca potraktował podszywanie się pod inną osobę oraz wykorzystanie jej wizerunku lub danych osobowych celem wyrządzenia jej szkody. Nie chodzi tu więc o każde podszywanie się pod inną osobę, ale tylko takie jeśli sprawca podszywa się pod wizerunek pokrzywdzonego w celu wyrządzenia mu szkody.

Typem kwalifikowanym stalkingu jest sytuacja gdy pokrzywdzony w wyniku zachowania sprawcy opisanego wyżej targa się na własne życie.

Przestępstwo stalkingu ścigane jest z oskarżenia publicznego, na wniosek pokrzywdzonego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz